فایل(تشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطح)

تشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطح|50680861|wak30010792|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان تشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطحقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 2.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا کاربردهاي تشخيص نواحي پوست تشخيص، محلي‌سازي، دنبال‌کردن و تحليل صورت
جهت تحقيقات رفتارشناسي، لب‌خواني، پردازش گفتار دونمايي، کنفرانس ويديويي، سنتز گفتار بصري و واسط مفهومي انسان- کامپيوتر
فيلترينگ سايت‌هاي غيراخلاقي بر اساس محتواي تصوير
فشرده‌سازي ويديدئي بر پايه‌ي محتوا
و ... رهيافت‌هاي موجود براي تشخيص نواحي پوست بدست آوردن قوانيني براي لومينانس و کرومينانس پوست
روش‌هاي غير پارامتريک
شامل جدول‌هاي look-up با استفاده از هيستوگرام‌هاي کوانتيزه شده
کلاسه‌بندهاي بيز (MAP)
Self Organizing Mapها
روش‌هاي مدل‌سازي پارامتريک
مدل تک‌گاوسي
مدل چند گاوسي
مدل بيضوي
مدل کرانه‌هاي بيضوي بدست آوردن قوانيني براي لومينانس و کرومينانس پوست
بدست آوردن آستانه‌ها و محدوديت‌هاي مناسب براي لومينانس و کرومينانس پوست با آناليز کردن نمونه‌هاي آموزشي رنگ پوست‌هاي مختلف
بسيار راحت و سريع
در شرايط نوري مختلف (با لومينانس‌هاي متفاوت) به درستي عمل نمي‌کند (زيرا با يک آستانه‌ي ثابت نمي‌توان مقادير متغير لومينانس را مدل کرد).
پيدا کردن قوانين دقيق و متعدد براي اين منظور بسيار مشکل مي‌باشد. روش‌هاي غير پارامتريک هم مرحله‌ي تست و هم استفاده از آن‌ها سريع است.
وابسته به شکل توزيع پوست نيستند.
فضاي بسيار زيادي نياز دارند.
قادر به درونيابي و تعميم داده‌هاي آموزشي نيستند.
شديدا وابسته به مجموعه‌ي آموزشي هستند. روش‌هاي مدل‌سازي پارامتريک استفاده از مدل‌هاي گاوسي
قادر به تعميم داده‌هاي آموزشي هستند
به جز ذخيره‌ي چند پارامتر نياز به هيچ حافظه‌ي ديگري ندارند
استفاده از مدل‌هاي تک گاوسي، چند گاوسي و کرانه‌هاي بيضوي روش‌ مدل‌سازي پارامتريک تک گاوسي فرض مي‌شود که تيرگي پوست انسان در زير فضاهاي دوبعدي فضاي رنگ، از يک مدل گاوسي است
سعي در بدست آوردن پارامترهاي اين مدل (ميانگين و کوواريانس) از يک مجموعه‌ي آموزشي تصاوير پوست
بدست آوردن نواحي صورت با يک آستانه‌گيري بر روي تصوير خاکستري‌اي که حاصل از احتمال زير براي هر پيکسل مي‌باشد:


که در آنو پارامترهاي مدل گاوسي (ميانگين و کوواريانس) بوده و c نيز رنگ پيکسل مي‌باشد.
پارامترهاي مدل مي‌توانند از روي مجموعه‌ي داده‌ها بصورت زير تخمين زده شوند:


بسيار سريع و ساده
در شرايط نوري مختلف به خوبي عمل نمي‌کند
پيدا کردن مقدار آستانه‌ي مناسب، وقتي که داراي پس زمينه‌ي پيچيده ‌هستيم، مشکل است. روش‌ مدل‌سازي پارامتريک تک گاوسي مدل رنگ پوست L*a*b* HSV Kodak YCC مدل گاوسی جامعه آماری روش‌ مدل‌سازي پارامتريک چندگاوسي يک حالت عمومي‌تر از مدل تک‌گاوسي بوده و مجموعه‌ي چند مدل تک‌گاوسي مي‌باشد
بدست آوردن مدل...