فایل(بررسی ارتباط بین چربی بدن، ضخامت پوست ماهیچه ی بازو و محیط ران)

بررسی ارتباط بین چربی بدن، ضخامت پوست ماهیچه ی بازو و محیط ران|50586918|wak30010792|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بررسی ارتباط بین چربی بدن، ضخامت پوست ماهیچه ی بازو و محیط رانقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مسئله:به منظور بررسی ارتباط بین چربی بدن (Y)، ضخامت پوست ماهیچه ی بازو(x1) و محیط ران(x2)، یک نمونه ی 20 نفری از خانم های سالم بین 25 تا 34 ساله را گزینش و داده های زیر به دست آمده اند:چربی بدنضخامت پوست ماهیچه بازو11.919.522.824.718.730.720.129.812.919.121.725.627.131.425.427.921.322.119.325.525.431.127.230.411.718.717.819.712.814.623.929.522.627.725.430.214.822.721.125.2
هدف ما برازش یک معادله ی رگرسیون خطی مناسب به منظور بررسی ارتباط میان چربی بدن با ضخامت پوست ماهیچه ی بازو است.


ابتدا تعریف می کنیم: x را به عنوان ضخامت پوست ماهیچه ی بازو و Y را به عنوان چربی بدن


با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R به بررسی این مسئله می پردازیم :


*نمودارپراکنش (YوX)و برازش خط رگرسیونی روی آن


*خلاصه ای از اطلاعات موجود در داده ها


*برآورد ضرایب رگرسیونی به همراه جدول تحلیل واریانس


*فاصله اطمینان و تفاسیر مربوطه


*نمودار باقیمانده ها در برابر X ها و مقادیر برازش شده Y ها و نمودار احتمال نرمال


*بررسی مناسبت مدل


*دو متغیره


*نتیجه گیریحال خلاصه­ای از داده­ها را در زیر مشاهده می­کنیم:


V1 V2  1. :14.60Min.:11.70


1st Qu.:21.50 1st Qu.:17.05


Median :25.55 Median :20.60


Mean :25.30 Mean :19.89


3rd Qu.:29.90 3rd Qu.:23.07  1. :31.40Max.:27.20